รีไซเคิล

     เราให้ความสำคัญกับวัสดุเหลือใช้ สนับสนุนกระบวนการหมุนเวียน เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์และในฐานะผู้เชี่ยวชาญการบำบัด และผู้รีไซเคิลปลายทางเราสามารถจัดการวัสดุเหลือใช้ของเสียจากอุตสาหกรรม โดยกระบวนการ รีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ

     ธุรกิจการจัดการประมูล รับซื้อ รับจ้างขยะที่ไม่เป็นอันตรายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม

กากของเสีย วัสดุเหลือใช้ เพื่อการคัดแยก รีไซเคิลหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (2553) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือของเสียจากโรงงาน เป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมการรีไซเคิล ตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ ป.32/2539พล. โรงงานลำดับที่ 53(4), 40(1), 64(12), 105 , 106 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 15(2554) ในการขนย้าย, จัดการทำตามระเบียบ

ข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด รวมทั้งการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ตามมาตรฐาน ISO 14001

บริษัท ภูสินคอนกรีต จำกัด

3191 ตำบล แม่น้ำคู้ อำเภอ ปลวกแดง ระยอง 21140 ประเทศไทย

โทรศัพท์

แฟกซ์

อีเมลล์

: 038-991178

: 038-991178

: Pusin_tara@hotmail.com

บริษัท ภูสินธารา จำกัด

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215550001134

ที่อยู่ 6/2 หมู่ 5 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

  ติดต่อ 038 - 991178

จำหน่าย : ทรายคัดขนาด ทรายละเอียด ทรายถม ทรายก่อสร้าง ดินถม ทรายกรองน้ำ สแลค หิน ท่อคอนกรีต